โรงเรียนท่าชีวิทยาคม
- หมู่ที่ 2  ตำบลน้ำพุ  อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120
เบอร์โทรศัพท์ 077-348104
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสุนีรัตน์ เต็กสุวรรณ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นายโกมล บัวพรหม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางนวนิต วรรณศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางศุภวัน สุขใส
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6